Innkalling til årsmøte i Urdarbrønnen SA

28. mars 2017 kl. 08.00 

 Saksliste:

 01.18   Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokoll

02.17   Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

03.17   Årsmelding                                                                   

04.17   Regnskap                                                                 

05.17   Budsjett                                                                   

06.17   Revisjonsberetning                                           

08.17   Valg                                              

 

Gaveoverrekkelse 

Vel møtt

Torfinn Stave på vegne av

Thomas S. endresen
Leder eierstyret

Utdypende informasjon kan fås ved henvendelse til styrer i barnehagen.